بانک اطلاعات جامع

ردیف

شرح فایل

تعداد اطلاعات

نام

 

تعداد اطلاعات

موبایل

 

تعداد اطلاعات

تلفن

 

تعداد اطلاعات

فکس

 

تعداد اطلاعات

آدرس

 

تعداد اطلاعات

ایمیل/سایت

 

توضیحات

1

مدیران

50000

33000

11500

3000

50000

-

 

2

آرایشگاه زنانه

18000

3900

29000

-

-

-

 

3

گلفروشی

2100

280

2500

-

-

-

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9