پنل ادمین

سامانه مدیریت ارشد و یا ادمین پنلی است که امکان ساخت زیر گروهای مدیریت، نماینده و حتی کاربری  را داشته باشد. امکان اعلام دامنه اختصاصی و یا url و یا API نیز داشته و فعالسازی آن نیاز به ارسال مدارک برابر اصل می باشد.

قرار داد منعقده طرفین با پرداخت یک میلیون تومان فعالسازی می گردد. پنل ادمین همه امکانات پنل مدیریت را داشته به انضام اینکه امکان فعالیت اعضای استان نیز می توانید داشته باشید.