نمایندگی های ما

به تعداد یکصد کاربر نماینده و مدیر از

دفاتر پیشخوان دولت استانها،

کانون آگهی تبلیغات مراکز استان،

خدمات کامپیوتری شهر،

کافی نت ها و

گیم نتهای برخی از شهرها که بصورت حقوقی و حقیقی فعالیت مینمایند